Пізнайки навколо нас

Під якісною освітою нині розуміють не набуття дитиною певної суми знань, а її вміння здобувати їх самостійно. Тож актуальною є проблема підвищення пізнавальної активності дітей. Як зацікавити дитину, викликати в неї бажання вчитися, пізнавати, розмірковувати, робити висновки? Це питання хвилює і науковців і практиків.

Феномен пізнавальної активності як один із найважливіших чинників навчання постійно привертає увагу дослідників, адже особистість формується лише в процесі активної взаємодії з навколишнім світом. А взаємодія дитини з навколишнім світом виявляється в її діяльності. під пізнавальною активністю психологи розуміють самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання навколишньої дійсності й зумовлену необхідністю розв'язати завдання, що постають перед нею в конкретних життєвих ситуаціях.

Пізнавальна активність не є вродженою. Вона формується протягом усього життя людини.

Рівень розвитку пізнавальної активності зумовлюється індивідуально психологічними особливостями та умовами виховання. З огляду на те, що саме пізнавальна активність є основою пізнавальної діяльності, від неї безпосередньо залежить і рівень розвитку пізнавальної діяльності як умови успішного навчання. Двома основними чинниками, які впливають на розвиток пізнавальної діяльності, є природна дитяча допитливість та стимулююча діяльність педагога.

Джерелом дитячої допитливості є послідовний розвиток початкової потреби дитини в зовнішніх враженнях як специфічної людської потреби в новій інформації.

Пізнавальна активність є природним проявом інтересу дитини до навколишнього світу і розвивається в процесі спостережень, дослідницької діяльності, читання художньої літератури, пізнавальних бесід...

/Files/images/SAM_2048.JPG

Про інтереси дитини та інтенсивність її прагнення ознайомитися з певним предметом чи явищем свідчать: увага і особлива зацікавленість; емоційне ставлення - подив, стурбованість, сміх тощо; дії, спрямовані на з'ясування будови та призначення предмета, тут особливо важать якість та різноманітність обстежувальних дій, розмірковувальні паузи; постійний потяг до цього предмета.

Активно в своїй практиці педагоги закладу використовують пісочну терапію як арт-терапевтичну техніку для розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку. Саме на піску діти створюють різні світи: подорожують в часі, по різних країнах та планетах. При цьому вони не тільки уявляють, фантазують, але й реально створюють і переживають.

/Files/images/SAM_1925.JPG

Дошкільне дитинство - це особливий вік, коли дитина відкриває для себе світ і відбуваються значні зміни у всіх сферах її психіки. У цей період важливо вчити дитину самостійно орієнтуватися в інформації, успішно її використовувати. Для цього необхідно формувати здатність творчо, нешаблонно мислити, самостійно поповнювати свої знання. З цією метою педагоги закладу використовують коректурні таблиці в різних формах роботи з дітьми, зокрема і на заняттях. Вправи, завдання, ігри на основі таблиць дають змогу не лише активізувати мисленнєві процеси, а й систематизувати та збагачувати знання дітей у різних галузях.

/Files/images/SAM_1916.JPG

Одне з головних завдань сучасної дошкільної освіти - плекання індивідуальності дитини, формування у неї потреби у самовизначенні, самореалізації. Складно переоцінити у становленні особистості, її успішному функціонуванні в різних сферах життєдіяльності, роль мови і мовлення. Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманітний мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові пізнавальні завдання. Слід організовувати таку мовленнєву діяльність дітей, яка спрямовує їх на перехід від репродуктивних до креативних мовленнєвих дій. З цією метою педагоги закладу використовують інтерактивні методи і прийоми розвитку мовлення, які забезпечують активне включення дітей у процес пізнання, навчають здобувати знання, сприяють розвитку самостійності, ініціативності, творчості, залучають до роздумів і міркувань, активного діалогу з обговорення теми. Одним з таких методів є метод пізнавального діалогу.

/Files/images/SAM_1919.JPG

Педагогами закладу з метою розвитку пізнавальної сфери дітей активно впроваджуються інноваційні технології. Зокрема, для логіко-математичного розвитку застосовуються палички Х. Кюїзенера, які є одночасно знаряддям професійної роботи педагога і інструментом навчально-пізнавальної діяльності дитини. Важливі вони для накопичення чуттєвого досвіду, поступового переходу від матеріального до матеріалізованого, від конкретного до абстрактного, вирішення освітніх, виховних розвиваючих завдань. Робота з паличками дозволяє перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, чітке і в той же час досить узагальнене уявлення про поняття.

/Files/images/SAM_1923.JPG

В закладі розпочато роботу з впровадження ІКТ в освітній процес. Грамотне використання комп'ютера в дошкільному закладі значно збагачує розвивальне середовище, створюючи для дитини нові розвивальні ситуації, в яких формується життєва компетентність, пізнавальна активність. Застосування мультимедійного супроводу в роботі з дітьми істотно поліпшує сприймання і осмислення питань, які педагоги розглядають з дітьми, сприяє створенню комфортніших умов для освітнього процесу.

/Files/images/SAM_1926.JPG

Проблему розвитку пізнавальної активності у дошкільників було розглянуто на педагогічній раді "Пізнайки навколо нас". В ході педради педагоги активізували знання чинників, що визначають розвиток пізнавальної діяльності дітей, ознайомилися і інноваційними технологіями, що сприяють пізнавальному розвитку. Отримали методичні рекомендації з даної проблеми.

/Files/images/SAM_2968.JPG

Удосконалити навички роботи з інформаційними технологіями, підвищити рівень інформаційної культури, отримати методичні рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій та використання їх у освітньо-виховному процесі, самостійно створити та презентувати їх вихователі мали можливість під час семінару-практикуму "Впровадження ІКТ в освітній процес дитсадка".

/Files/images/SAM_2969.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 352

Коментарi